dijous, 5 de novembre de 2015

RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 14 DE D’OCTUBRE DE 2015

0-    Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta anterior i per tant queden tancades les actes del curs 2014-2015.
Es fa un resum de les persones sortints del Consell Escolar:
  • Mercè Muñoz passa a ser Cap d’Estudis i l’Elena Fernández entra com a membre del sector mestres.
  • Maribel Ligero surt per finalització d’escolaritat al centre de la seva filla i entra la Noemí Roca com a membre del sector de famílies.
  • I la persona representant de l’Ajuntament que passa a ser Mercedes Fernández García.

1-    Presentació resultats proves externes 14-15.
Es fa un resum dels resultats de les proves de Competències Bàsiques de 6è i de les diagnòstiques de 3r del curs 14-15.
2-    PGAC (Programació General Anual de Centre).
Es fa un resum de la programació en general i s’explica com s’elaboren els objectius.
3-    Projectes Ajuntament.
Es comenten els projectes que s’han presentat a l’Ajuntament (aprovats per comissió permanent):
Escola: El mètode científic (1)
AMPA: Festegem la tradició.
4-    Memòria menjador 14-15 i Pla de funcionament 15-16.
 L’AMPA fa un resum de la memòria del curs 14-15 pel que fa als objectius plantejats a nivell de menjador.
El pla de funcionament s’ha d’actualitzar perquè s’han fet millores a nivell de gestió i organització.

5-    Precs i preguntes
Llicències digitals:  aquest curs no es van tenir en compte a l’hora de fer el pressupost de socialització de llibres i l’escola les ha comprar a part. El proper curs s’inclourà en la quota de les famílies.
Carta conserges escoles públiques de Cornellà: s’aprova per votació adherir-nos a una carta que s’ha escrit sobre la feina dels i de les conserges per part de tots els Consell Escolars de Cornellà.
Obres de la cuina: estan acabades tot i que falta una porta. S’està valorant fer una jornada de portes obertes.
Projecte tablets: s’està fent la gestió per veure com ha quedat aquest tema.
Dutxes: En procés d’arreglar-les.
Cornellà de Llobregat, 14 d’octubre de 2015


dijous, 2 de juliol de 2015

RESUM ACTA CONSELL ESCOLARRESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 26 DE MAIG DE 2015

0-    Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta anterior.

1-    Aprovació calendari escolar curs 14-15
S’informa del calendari escolar del curs 14-15 i s’aproven les festes de lliure disposició, l’horari lectiu, la jornada intensiva i el pla d’adaptació de P3:
-       inici de les classes: 14 de setembre
-       vacances de Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos
-       vacances de Setmana Santa: de 19 al 28 de març ambdós inclosos
-       últim dia del curs: 21 de juny
-       festes locals: 24 de setembre (la Mercè), 16 de Maig (2a pasqua) i 27 de Maig (Festa Major)
-       dies de lliure disposició: 07 de desembre, 08 de gener i 08 de febrer.
-       horari: 9h a 12:30h i de 15 a 16:30h
-       pla d’Adaptació de P3: 14, 15 i 16 de setembre.
-       jornada Intensiva: 22 de desembre i període comprés entre el 06 i el 21 de juny en horari de 9 a 13h per l’alumnat i de 9 a 15h pel professorat.

2-    Quota material, sortides i calendari de pagament (15-16)
Es mantenen les quotes de material i de sortides d’aquest curs. És possible que hi ha hagi un petit augment en la quota de fotocòpies d’Educació Infantil

Ed. Infantil
Cicle Inicial
Cicle Mitjà
Cicle Superior
Material
68€
68€
63€
63€
Sortides
90€
70€
70€
70€

Es fa una valoració positiva del pagament únic per domiciliació bancària


El calendari de pagament queda de la següent manera:
-       11 de juny aproximadament: projecte de socialització
-       15 de juliol aproximadament: material de tots els cicles i fotocòpies Ed. Infantil
-       15 de setembre aproximadament: sortides de tots els cicles
-       novembre/desembre: 1r pagament de colònies (si es fan)
-       març: 2n pagament de colònies (si es fan)

3-    Precs i suggeriments
Extraescolar de piscina de primària: la comissió d’extraescolars mirarà opcions per a poder oferir-la el curs vinent ja que no es pot unificar amb la piscina d’Educació Infantil per horari
Acompanyament colònies de 4t: degut als fets ocorreguts a la reunió informativa de les colònies de 4t i a l’espera de com es resolguin, el consell escolar valora que:
-       les famílies no han fet servir els canals que hi ha a la seva disposició per fer arribar les queixes que es tinguin.
-       els alumnes han d’estar segurs i tranquils a l’escola, han de saber que estan en un espai protegit. Les famílies han de vetllat perquè això sigui així.


Cornellà de Llobregat, 26 de maig de 2015

dimecres, 6 de maig de 2015

RESUM ACTA CONSELL ESCOLARRESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 22 D’ABRIL DE 2015

0-    Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta anterior.

1-    NOFC (Normes d’organització i funcionament de centre)
S’aproven els següents documents:
a.    Queixes i reclamacions
b.    Seguretat, higiene i salut
c.    De la convivència al centre
d.    Estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre
e.    Horaris, Entrades i sortides i Actuacions en el supòsit del retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del centre
2-    Projecte de socialització de llibres
S’aprova el document amb el següent calendari:
-       4 al 8 maig: inventari dels llibres per part de la comissió
-       Mitjans maig: es fixarà la quota
-       20 maig: reunió amb les famílies.
-       11 de juny: rebuts a les famílies
-       1 al 4 juliol: comanda a les editorials
-       Primera quinzena de setembre: confecció dels lots

3-    Justificació econòmica AMPA curs 13/14
Es presenta el resum de la liquidació econòmica del curs 13/14 i el pressupost 14/15 de l’AMPA. Aquests documents estan presentats i aprovats per l’assemblea de socis de l’AMPA. També es van aprovar inversions per aquest curs (material escola, projector i projecte de socialització)
.

4-    Canvis en la gestió econòmica
Degut a un canvi fiscal, a partir del mes de juny la gestió econòmica del material i les sortides i del Projecte de Socialització la portarà l’escola.

5-    Precs i suggeriments
-       S’aprova la sortida de la Setmana cultural de CM i CS.
-       S’acorda que cap alumne podrà anar de colònies quan hi hagi un deute fort de material i sortides d’aquella família.
-       EL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA ELS PINS ES SOLIDARITZA AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL CENTRE INS JOAN FUSTER DE BARCELONA

Cornellà de Llobregat, 22 d’abril de 2015

dijous, 12 de febrer de 2015

Benvolgudes famílies,
el passat 26 de gener vam celebrar consell escolar.
Us publiquem el resum dels temes tractats.
Ha hagut un canvi en el dia de les jornades de portes obertes. Per qüestió de calendari de les preincsripcions, hem adelantat el nostre dia al 3 de març.RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 26 DE GENER DE 2015

0-    Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta anterior.

1-    Liquidació econòmica any 2014 i pressupost any 2015.
S’exposa la liquidació econòmica de l’any 2014 i es presenta el pressupost per a l’any 2015, que s’ha fet en funció dels ingressos i les despeses del 2104.

2-    Liquidació econòmica ajuntament any 2014
Es presenta la liquidació econòmica de les despeses de manteniment de l’assignació econòmica de l’Ajuntament de Cornellà amb les seves factures corresponents.
3-    Impagats menjador
S’explica que hi ha famílies que tenen un deute de menjador de cursos anteriors i que es vol fer un esforç per a recuperar el màxim d’aquests diners. S’acorda que Imalleure en nom de l’AMPA, aplicarà el pla de funcionament del menjador amb aquestes famílies.

4-    Casal d’estiu
S’ha presentat a l’ajuntament el projecte per al Casal d’estiu 2015

5-    Benefici xocolatada
S’acorda destinar els diners recaptats al Projecte de Socialització de Llibres.

6-    Projecte de socialització de llibres
S’explica que el redactat del projecte ja està fet però que encara queden alguns detalls i que s’acabarà de mirar per al proper Consell Escolar


7-    Sep-Imalleure (conveni)
S’explica que s’està elaborant un conveni Escola-Imalleure per a gestionar l’acollida del matí i facilitar a les famílies amb germans l’assistència al SEP post-lectiu de l’escola

8-    Sortides escolars a incloure al pla anual
S’aproven les següents sortides escolars:
-       28 de gener de 2015: 5è va a Can Mercader a fer una cursa d’orientació
-       28 de gener de 2015: 6è va a Can Mercader a veure l’exposició “Cornellà 1714”
-       10 de febrer: 6è va a les Coves de Collbató

9-    Precs i suggeriments
Es posa en coneixement les següents informacions:
-       La jornada de Portes Obertes serà el proper 10 de març
-       Tenim una persona del pla ocupacional de l’ajuntament que vindrà els dilluns a fer suport a la biblioteca de l’escola.
-     Sembla ser que a l’estiu l’Ajuntament farà les obres de la cuina. No està del tot confirmat.

Cornellà de Llobregat, 26 de gener de 2015