dimarts, 24 de gener de 2017

RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA  DE CONSELL ESCOLAR CELEBRADA EL 15 DE DESEMBRE DE 2016

0-    Aprovació acta anterior
No hi ha aprovació perquè no hi ha acta anterior i és reunió extraordinària.

1-    Proposta modificació de NOFC
La Cristina com a Direcció de centre explica que aquesta reunió ha estat convocada pel sector famílies els quals van fer arribar una carta demanant una modificació de les NOFC pel tema colònies de P5 d’aquest curs.
A partir de la lectura de fragments concrets de la carta es va donant resposta des de l’ED que ha elaborat una argumentació amb el consens de tot el claustre.
En aquest procés es van obrint debats i qüestions relacionades amb cada punt que es va parlant.
Després dels arguments exposats sembla que queda clar que una modificació de les NOFC ara no seria coherent ja que no hi ha prou informació com per saber si aquest fet serà l’inici d’una tendència o no.
Per últim es fa una nova proposta: tractar el tema com una excepcionalitat d’aquest curs i  així que els nens i nenes de P5 puguin anar de colònies.
La Cristina explica que les persones que estan allà no poden decidir-ho i que es portarà la nova proposta a Claustre com un acord de CE.
Es decideix que es donarà una resposta el més aviat possible encara que sigui per correu electrònic perquè s'entén que el tema necessita prioritat.

2-    Precs i preguntes.
Modificació del pressupost 2016: la Silvia exposa la modificació del pressupost que es basa en dos petits canvis, la subvenció del Ajuntament per projectes educatius i la subvenció anual del Departament d’Ensenyament per a despeses de funcionament.

El Consell Escolar dona el vist i plau i la Direcció del centre aprova aquesta modificació.
RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 15 DE DESEMBRE DE 2016

0-    Aprovació acta anterior
Com no hi ha cap esmena més que la ja modificada es dona per aprovada l’acta i es tanca el període d’actes d’aquest CE sortint.

1-    Constitució nou Consell Escolar
Després d’acomiadar a les persones sortints es passa a fer un resum de com queda el Consell Escolar a partir d’ara:
  • Sector famílies: marxa Jordi Albet i entra Xavier Beltran. Marxa Noemi Roca i entra una altra vegada escollida. De suplents han quedat Elisabeth Benítez , Ma Carmen Alonso i Margarita Martí.
  • Sector mestres: marxa el Paco Molina per prejubilació, renúncia Rosor Pinyol i per tant entra Sonia Moreno com a persona següent més votada pels 2 següents anys. Marxa Mercedes Díez i entra Marina Bastardi. Marxa Ana Rial i entra Txaro Chávez i marxa Elena Fernández i entra Fèlix Salazar.
  • Sector PAS, sector Ajuntament i Equip Directiu queda igual.
També s’explica que el nostre Consell te estipulades una sèrie de comissions que ajuden al bon funcionament per moments determinats.
Les comissions també han de reestructurar-se i queden de la següent manera:
  • Comissió menjador: entra Fèlix Salazar  en substitució d’Anna Rial
  • Comissió permanent: Xavi Bertral substitueix a Jordi Albet
  • Comissió econòmica: entra Txaro Chávez en substitució d’Elena Fernández.
  • La comissió de convivència queda igual.
S’expliquen breument les competències del CE per aquelles persones que no han format part o que no saben les noves modificacions segons LOMCE

2-    Precs i preguntes
  
Situació fiscal de l’AMPA: s’explica al consell que finalment s’ha hagut de prendre una decisió i a partir d’ara l’AMPA funcionarà amb fiscalització d’empresa (IVA, impost societats, etc).

Beneficis Loteria i llibres de Sant Jordi: es farà un document perquè quedi molt clar quines famílies es podran beneficiar d’aquests diners ja que l’objectiu principal és que cap nen/a es quedi sense anar de colònies per motius econòmics i com l’AMPA no pot tenir accés a aquesta informació es gestionarà des de l’escola. Dels beneficis de Sant Jordi es beneficiaran les famílies de 5è de cara al proper curs per les colònies de 6è.

Carnaval: des de la comissió de festes de l’AMPA han fet arribar a l’escola una proposta. És un tema a parlar en claustre perquè encara no s’ha pogut tractar. S’acorda que es farà al gener.

Rocòdrom: el projecte final està aprovat, finalment l’AMPA assumeix la totalitat de la despesa i s’instal•larà properament.

Incident de 6è: es fa un resum de com està el tema a dia d’avui. L’AMPA també explica la seva implicació en el tema.
S’aprofita per explicar l’adaptació curricular i d’horari d’un nen de 6è.


Xarxa de competències bàsiques: és un projecte al qual s’ha afegit l’escola. L’objectiu és fer xarxa amb totes les escoles de Cornellà per treballar conjuntament i millorar. El Departament forma a representats de cada centre els i les quals seran els responsables de formar a la resta de companys i companyes  per introduir temes pedagògics innovadors a les escoles. Aquest curs la formació va sobre el treball per projectes.