dilluns, 12 de desembre de 2016

RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 18 D’OCTUBRE DE 2016

0-    Aprovació acta anterior
S’aproven les actes 3 i 4 de l’últim consell escolar i per tant es tanquen les actes del curs 2015-2016.
S’acorda que els resums es penjaran un cop passades dues setmanes si no hi ha cap esmena i es comentarà prèviament a l’AMPA.

0-    PGAC (Programació General Anual de Centre).
Es passa a fer un resum dels objectius de la PGAC. Per explicar els objectius pedagògics s’ha elaborat una graella resum amb les idees que es volen treballar aquest curs i d’on provenen (AVAC, memòria anual, revisió metodològica per part del claustre). S’explica específicament també l’atenció a la diversitat com es treballa a cada cicle.
Es segueix explicant el document desenvolupant els objectius de gestió. Es fan una sèrie de demandes a l’Ajuntament sobre l’estat dels lavabos de menjador i acollida.
Es comenten les sortides d’aquest curs.
S’aprofita per explicar les beques  noves de llibres i material de l’Ajuntament: El projecte 50/50 s’inclourà  a la PGAC amb l’objectiu de donar continuïtat i començar el següent pas del projecte.
Tothom dona el vist i plau i la Direcció dona per aprovada la PGAC del curs 2016-17.

2-  Eleccions a Consell Escolar.
Aquest curs hi haurà eleccions a Consell Escolar. El procés començarà oficialment el dia 7 de novembre i les eleccions es faran al desembre. Per part del sector famílies s’ha de renovar el 50% dels membres. Sortirien la Noemí Roca i el Jordi Albet. Per part del sector mestres ha de renovar l’Elena Fernández, l’Ana Rial i la Mercedes Díez. La vacant del Paco serà escollida per votació també en aquestes eleccions però només tindrà una durada de 2 anys (perquè en realitat és una substitució). Més endavant es concretaran els detalls.

3-  Correu electrònic Consell Escolar
La proposta és fer un document on es doni l’adreça i l’explicació de quin ús se li pot donar a aquesta adreça creada pels representants de famílies del consell. La idea seria que servís per rebre informacions, suggerencies, dubtes etc però a nivell molt general d’escola. Un altre objectiu és deslliurar a l’AMPA d’aquesta funció que no és la seva. S’acorda que es farà una circular des de l’escola amb una petita nota avisant de les properes eleccions (els representants ajudaran enviant escrit). L’adreça és consellelspins@gmail.com 

4-  Temes AMPA:
Abans de començar la Conchi com a presidenta de l’AMPA explica que a partir d’ara totes les comunicacions amb i de l’AMPA es fa des de cada comissió i des de la Junta permanent. Es per funcionar de manera independent i no saturar la Junta. El newsleter es deixa de fer perquè no compensava la feina de fer-ho amb el poc ús que se li donava.
a.     Activitats extraescolars.
L’AMPA valora molt positivament  l’augment d’usuaris/es perquè tot i la feina que suposa s’està gestionant molt bé el tema extraescolars.
b.    Ingressos AMPA
L’AMPA està limitada a uns ingressos de 75.000 euros l’any i actualment el volum d’ingressos amb una sèrie d’activitats farien superessin aquesta xifra. Això suposaria haver de funcionar com una empresa (fiscalitat, etc) i l’AMPA té molt clar que no es defineix com una empresa en cap nivell. Per tot això la Junta ha pres una sèrie de decisions en relació a les següents activitats.
Calendari: es pot continuar fent però no per vendre sinó per regalar un per família (es pot fer des de diners de la quota d’AMPA).
Loteria de Nadal: S’ha pensat cedir la venta a les famílies de 6è per subvencionar les colònies.
Parada Sant Jordi: S’ha pensat cedir la venta a les famílies de 5è perquè puguin fer un romanent per les colònies de 6è.
L’AMPA tindrà en compte tots els dubtes i idees que van sortint, parlarà amb les famílies de 5è i 6è (reunió ja establerta) i tornarà a fer-li la consulta al seu gestor.
c.  Memòria de menjador 15-16
Es presenta al Paco com a nou responsable de l’escola Imalleure .Es llegeix un resum de la memòria portada a terme per part seva, el Dani, com antic responsable d’Imalleure a l’escola i la Cristina, coordinadora de menjador.
S’explica la valoració general i el grau d’assoliment dels objectius plantejats.
Per acabar es fa un resum de les propostes de millora que són tant per part de l’equip, monitoratge, empresa etc com la resta d’agents educatius.
          d. Cap a on anem?
És una pregunta que es planteja  la Junta d’AMPA després de rebre moltes qüestions per part de famílies en relació a l’objectiu o objectius que té l’escola i quin ideari segueix o es planteja seguir. S’aprecia un desconeixement per part de les famílies en relació cap a on va l’escola a nivell metodològic.
Des de l’ED es recull la demanda plantejada i totes les idees exposades i es compromet a portar-les a claustre, es pot convocar un consell escolar extraordinari en algun moment per poder fer un retorn i un monogràfic sobre el tema.
e.  Rocòdrom
És un projecte en el qual lAMPA porta treballant al voltant de 2 anys. Actualment està aprovada una proposta per la Junta, falta que l’equip de mestres d’educació física donin el vist i plau. S’estan esperant pressupostos i el projecte educatiu també està muntat. S’ha d’acabar de parlar també del tema econòmic entre escola i AMPA
f.   Educar per créixer
Dintre d’aquest projecte de l’Ajuntament hi ha una activitat per treballar valors a nivell d’extraescolar. L’AMPA va presentar la sol·licitud per formar-ne part i s’ha otorgat des de l’Ajuntament pels propers 2 anys.
5-  Precs i preguntes.
Després del Consell hi ha convocada una comissió de convivència però donat a que tot el Consell ha destar informat es fa un resum del tema a exposar (incident a 6è) de quin ha estat el procés i quines mesures shan pres al respecte.


Cornellà de Llobregat, 18 d’octubre de 2016

dimecres, 2 de novembre de 2016

RESUM DE L’ACTA 4 DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 29 DE JUNY DE 2016

  1. Aprovació de lacta anterior
Queda aprovada lacta anterior a falta de corregir unes faltes dortografia.
2.   Memòria curs 2015-2016
Es presenta la memòria d’aquest curs fent una anàlisi dels objectius plantejats, les actuacions portades a terme i la seva valoració.
Es van responent dubtes concrets com l’estat de l’hort, és un tema que es vol engegar, s’està treballant des del grup de treball de ciències i també des del menjador.
Queda consensuada la memòria anual i aprovada per Direcció.

3.   Resultat de les proves internes i externes.
A partir de gràfics es fa una presentació de resultats de les proves de final de curs. També es fa una comparació entre els resultats de proves inicials i finals. En els grups de 3r, a més, també es comparen els resultats amb els obtinguts en les proves diagnòstiques.
Per últim es fa un resum dels resultats de les proves de competències bàsiques de 6è (CCBB), es comparen els resultats amb la mitjana de Catalunya i també amb els resultats històrics de l’escola.
4.   Quotes de material i sortides i calendari de pagaments.
Es proposa que les quotes de material i sortides segueixin com en els darrers anys: una única quota i de la mateixa quantitat.
Cicle infantil: 68+15€ (material)
                    90€ (sortides)
Cicle inicial: 68€ (material)
                    70€ (sortides)
Cicle mitjà: 66€ (material)
                    70€ (sortides)
Cicle superior: 66€ (material)
                      70€ (sortides)
La quota de material es passarà el proper 18 de juliol i la de sortides el proper 15 de setembre.
La quota de llibres es passarà al juny del 2017.
Colònies com sempre segons sondeig i viabilitat, es passarà al novembre i al març.
Queden aprovades les quotes i el calendari.

5.   Obres
Les obres de P3 i escala d’emergència tenen previst el seu inici la primera setmana de juliol i finalització la primera setmana de setembre. Des de l’Ajuntament es fa saber que les obres dels lavabos de menjador estan pressupostats.

6.   Projectes de l’Ajuntament
La memòria dels projectes i la seva justificació econòmica es van aprovar per comissió permanent el dia 16 de juny i presentades a l’Ajuntament el dia 17 de juny. Consta aquí que el Consell Escolar ho aprova.

7.   Precs i preguntes
Des de l’AMPA es demana com està el tema del projecte de tablets. Es contesta que és un tema aturat. A partir d’aquí s’inicia un debat sobre les TAC a l’escola pública i l’escola concertada.Cornellà de Llobregat, a 29 de juny de 2016
RESUM DE L’ACTA 3 DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 8 DE JUNY DE 2016

0-    Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta anterior.
1.   Calendari curs 2016-17
Inici de les classes: 12 setembre
Vacances de Nadal: del 23 desembre al 8  de gener inclosos.
Vacances Setmana Santa: del 8 al 17 abril inclosos.
Últim dia de classe:  21 de juny
Lliure disposició: 31 doctubre, 9 de desembre i 27 de febrer.
Festes locals: 5 de juny segona pasqua i 16 de juny  corpus.
Jornada intensiva: dia 22 de desembre, i del 5 al 21 de juny .
Adaptació de P3: 12, 13 i 14 de setembre.
Com tothom hi està dacord queda aprovada aquesta proposta de calendari.

3.  Aprovació sortida 14 de juny tota lescola. Collbató
No hi ha cap objecció i saprova la sortida per unanimitat.

4. Enquesta Setmana Cultural
Resultats obtinguts:
La participació ha estat del 3167% que correspon a 108 famílies.
Organització espai físic (101 respostes) el 93,1% de les famílies la troba positiva i molt positiva.
Puntualitat (101 respostes) el 90,3% ho valora positiva o molt positiva.
Durada del 1r torn (91 respostes) el 88% la valoren positiva o molt positiva.
Durada del 2n torn (82 respostes) el 70,8% la van trobar positiva davant dun 29,2% que la valoren negativament.
Audició i so (101 respostes)  el 90,1% la valoren entre positiva i molt positiva.
Canvi dhorari (107 respostes) el 53,6% valora aquest canvi negativament davant dun  46,7% que el valoren positiu o molt positiu
Valoració global (102 respostes) el 84,3% valoració positiva o molt positiva.

5. Acceleració alumnes.
Sexplica que a lescola sha donat el cas de dos alumnes amb altes capacitats amb els quals sestà portant a terme  un procés dacceleració de curs.

6. Matriculació curs 2016-17
Després del tancament duna línia de P3 al municipi i de diferents canvis en adjudicacions la matricula quedarà de la següent manera :
42 alumnes que vindran a P3,  1 alumne/a a P5 ,1 alumne/a a 1r,  i 1 alumne/a a 3r.
Hi ha llista despera per alguns cursos i la comissió de matricula es va reunint periòdicament i poden haver noves adjudicacions.

7. Aprovació NOFC
Són uns document que entraran en vigència el dia 1 de setembre (també la carta de compromís actualitzada).
Queden consensuades les NOFC i aprovades per Direcció.

8. Precs i preguntes
  • Memòria dels projectes: sacorda aprovar-les per comissió permanent.
  • Felicitació a lAMPA i a les famílies per la gran festa de les famílies.
·       Acollida de tarda: sha fet lenquesta com cada any i sacorda que també es preguntarà a les noves famílies de P3.
  • Extraescolars de handball:  sestà mirant  la viabilitat.
  • Estraexcolar de robòtica: Hi ha molta demanda. Shan de mirar espais possibles.
  • Jornada continuada: no és un tema prioritari a no ser que hi hagi molt dinterès per part de tots els sectors. Es recordarà a les reunions de principi de curs l’adreça dels i de les representants del CE per poder fer arribar preguntes, dubtes, etc.
  • Llibres de català de 1r i 2n per error shan eliminat de les llistes. Sarreglarà amb la comissió de socialització i es comunicarà a les famílies en acabar aquesta reunió.
  • Obres: no es tenen notícies per part de la Generalitat.
  • Ombres al pati: no és compatible amb les activitats de pista, sha de tenir en compte la seguretat. Estan els porxos.
  • Torn dentrevistes del dia 27: saclareix el funcionament i la intenció.


Cornellà de Llobregat, a 8 de juny de 2016